NMT-Analysen

Jeg udarbejder psykologiske udredninger af børn og unge, hvor det brede formål med undersøgelsen er at afdække barnets eller den unges ressourcer og vanskeligheder, beskrive funktionsniveauet og komme med anbefalinger ift. den fremadrettede indsats i barnets eller den unges sag. Dertil kan der stilles mere specifikke spørgsmål i undersøgelsen for at få afdækket helt specifikke aspekter af barnets eller den unges hverdags problematikker eller udviklingsmæssige forstyrrelser. Jo mere specifik opdraget til undersøgelsen, desto mere specifik bliver svaret.

Udredningen består som oftest af en gennemgang af de tilgængelige sagsakter; samtaler med barnet og med barnets netværk (fx forældre; lærere; fagprofessionelle; mm.); psykologisk testning; og observation (fx i hjemmet og/eller skolen). Alle de oplysninger der indhentes i udredningen analyseres ud fra en neurosekventielle udviklingsforståelse (NMT).

NMT (neurosequential model af therapeutics), udviklet af Dr. Bruce D. Perry, er en multidimensionel vurdering, der vil hjælpe til at fastsætte og målrette intervention/behandling og foranstaltning for et specifikt barn.

Det er er en integration af neurobiologiske faktorer, socialfaglig viden, pædagogisk observation/viden, psykiatri og psykologi, der er rettet mod interventioner i behandlingsmiljøer og mod valg af foranstaltninger.

NMT er en tilgang til at forstå barnets udviklingshistorie, ressourcer og vanskeligheder gennem viden om, hvordan hjernen udvikler sig under opvæksten, og hvordan udviklingen påvirkes af positive såvel som negative erfaringer.

NMT-analysen opdeles i tre overordnede dele: 1. Udviklingsrisikoen under opvæksten: en opvejning af både negative og positive oplevelser: 2. Brainmappen: En screening af den aktuelle funktion af nervesystemet; og 3. Aktuel relationel sundhed – en vurdering af kvaliteten og kvantiteten af relationel interaktion barnet har i det aktuelle miljø. NMT-analysen munder ud i en række behandlingsanbefalinger rettet mod udvikling i behandlingsmiljøet; familien og netværk samt på individniveau. For mere information, se https://www.neurosequential.com

Udredningen sammenfattes i en rapport, hvor der beskrives hvordan barnet støttes bedst for at optimere muligheder for trivsel og udvikling. Udredningens vurdering og hovedkonklusioner formidles til de relevante aktører (fx myndighedsrådgiver, forældre, skole, mm.) Barnet eller den unge får altid feedback på undersøgelsen, i en tilpasset form.

Basisprisen for en udredning er 30.000 kr. 

Kørsel afregnes med 625 kr. i timen, samt 3,66 kr. per km.

Kognitiv Testning

WISC og WAIS
RIAS
Reys Complex Figure Test
D2
BRIEF
Contingency Naming Test

Personlighedsvurdering

Rorschach (Blækklattesten)
NEO PI-R
TAT
Rotters Sætningsfuldendelsestest

Vurdering af socio-emotionelle kompetencer:

Levels of Emotional Awareness Scale, LEAS
Reading the Mind in the Eyes Test, RME
Sociale Emotionel Evaluation, SEE
SRS, Social Responsiveness Scale
EDS, Emotionel Developmental Scale

Vurdering af generel udvikling:

Bayley III (spæd- og småbørn)
Developmental Profile, DP III
Sensory Profile
5 – 15 Nordic Schema

Vurdering af Traume:

Thomas Testen
OCTS, Odense Child Trauma Screening
CTA, Childhood Trauma Questionaire